روشویی کابینتی باهِر

توضیحات

روشویی کابینت دار
روشویی سرامیکی کابینتی